fbpx

Itineraris

Els itineraris són especialitats que, en coherència amb el Grau Superior, t’ofereix Trémolo. Podràs configurar-les a través de les diferents optatives relacionades amb cada especialitat. L’objectiu d’aquests itineraris és oferir-te la millor preparació per tal de poder accedir al Grau Superior.

Pedagogia

Aquest itinerari et prepara per a poder preparar la prova general d’accés al Grau Superior (anàlisi de partitura, anàlisi auditiva i dictats) així com les diferents parts específiques de la prova corresponent a aquest pla d’estudis del grau superior.

Escriptura d’un passatge didàctic

On s’haurà de reconèixer i transcriure diferents característiques d’un passatge musical per, posteriorment, escriure’n un de semblant seguint uns requisits didàctics proposats per la comissió avaluadora de la prova, tot adequant el plantejament didàctic i l’argumentació pedagògica al que es demana.

Interpretació vocal d’un passatge (preparat i a vista)

On es valorarà l’aptitud vocal i la capacitat expressiva i comunicativa així com la correcció i la precisió en la lectura musical.

Desenvolupament d’un tema sobre aprenentatge musical

On caldrà exposar un tema relacionat amb l’aprenentatge musical que el mateix alumne haurà de desenvolupar per escrit.

Per tal de preparar tots aquests aspectes, Trémolo t’ofereix les següents assignatures optatives que configuraran aquest itinerari:

 • Història de la Música
 • Pedagogia Musical
 • Preparació específica per a les Proves d’Accés (Anàlisi auditiva, anàlisi de partitura i Educació Auditiva)
 • Creació musical aplicada a la pedagogia
 • Tècniques de lectura musical

Direcció

Aquest itinerari et prepara per poder realitzar les proves corresponents al pla d’estudis de Direcció, tant en l’especialitat d’orquestra com de cor:

Exercici d’harmonització i instrumentació

En la quals s’haurà d’harmonitzar un baix o una melodia donada i, posteriorment, instrumentar aquest exercici per a una formació instrumental proposada.

Exercici de reconeixement auditiu

On s’hauran de reconèixer un seguit d’acords, per una banda, i els errors que presenta una partitura, mitjançant l’audició d’aquest fragment, per una altra.

Exercici de realització a vista

On caldrà reduir a vista al piano una partitura per a una formació orquestral així com ser capaç d’entonar a vista un passatge d’una partitura coral.

Lectura a vista al piano

En la qual es valorarà la capacitat de llegir una partitura per a piano així com la de comprendre el text musical i expressar-ne el seu sentit a través de la correcta realització dels diferents paràmetres de la partitura.

Les assignatures optatives associades a aquest itinerari són:

 • Història de la Música
 • Tècniques i pràctiques de direcció
 • Preparació específica per a les Proves d’Accés (Anàlisi auditiva, anàlisi de partitura i Educació Auditiva)
 • Transport i Acompanyament al piano

Composició

La formació específica que el pla d’estudis del Grau Professional t’ofereix relacionada amb l’àmbit de Composició és la següent:

Les tècniques de composició, instrumentació i orquestració

L’adquisició de les quals et permetrà adquirir totes les capacitats, conceptes i habilitats per a poder afrontar la prova específica de composició en l’accés al Grau Superior i, alhora, crear els teus treballs compositius (obres, instrumentacions, arranjaments, …) sota un tutelatge d’un professor que revisarà el teu treball.

Lectura a vista al piano

On es valorarà la capacitat de realitzar una lectura fluïda al piano i expressar-ne el seu sentit musical correctament.

Aquestes són les assignatures optatives referides a aquest itinerari:

 • Història de la Música
 • Tècniques de Composició
 • Instrumentació i Orquestració
 • Preparació específica per a les Proves d’Accés (Anàlisi auditiva, anàlisi de partitura i Educació Auditiva)
 • Transport i Acompanyament al piano

Sonologia

Les dues facetes més importants, i que aquest itinerari t’ajudarà a desenvolupar, són:

Anàlisi crítica d'un fragment sonor

Capacitat de realitzar una anàlisi crítica d’un fragment sonor, observant i valorant el fenomen sonor des del punt de vista de la seva creació, elaboració, sentit musical i artístic tot emprant procediments relacionats amb mitjans tecnològics i informàtics.

Creació i manipulació del so

La capacitat de crear i manipular el so i relacionar-ho amb les diferents habilitats musicals i comunicatives, així com l’habilitat d’adequar els mitjans emprats a les necessitats expressives i musicals.

A continuació, tens les assignatures optatives d’aquest àmbit:

 • Història de la Música
 • Enregistrament i postproducció
 • Anàlisi Musical del fenomen sonor
 • Preparació específica per a les Proves d’Accés (Anàlisi auditiva, anàlisi de partitura i Educació Auditiva)

Música Antiga

En aquest itinerari trobaràs tota aquella formació específica referida a preparar-te pel pla d’estudis corresponent a la música antiga del grau superior. Aquesta preparació versa sobre dues vessants principals corresponents a les assignatures:

La pràctica instrumental

Violí històric, Traverso o Clave (a escollir en funció de l’instrument de l’alumne/a)

Les assignatures teòriques

Història de la Música, Bases de la pràctica interpretativa històrica, Preparació específica per a les Proves d’Accés (Anàlisi auditiva, anàlisi de partitura i Educació Auditiva)